L'estructura jurídical'APA es regeix per uns estatuts en els quals s'especifica el sistema de representació a través de l' Assemblea General i la Junta Directiva.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació i està integrada per la totalitat dels associats. Es reuneix una vegada a l'any amb caràcter ordinari.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Està formada pel president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer i els vocals. La Junta treballa desinteressadament per tal que l'Associació pugui complir les seves funcions. Actualment està formada pels següents membres: